-->

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Nelerdir

Bu yazımızda kısaca Divan edebiyatı nazım şekilleri konusunda kısa bilgi vereceğiz
Gazel; Aşk, ayrılık, hasret, özlem gibi konulara değinilen şiir türüdür. Kimi zaman bu şiirlerde Allah aşkı, peygamber sevgisi de anlatılabilinir. İran edebiyatından etkilenilerek edebiyatımıza girdiği bilinir, 5 ilâ 15 beyit arasında yazılır.
Kaside; Genellikle din adamlarını ve devlet büyüklerini övmek büyütmek için yazılan  şiirlerdir.
Kaside en az 20 en fazla 99 beyitten oluşmaktadır. Kaside 4 çeşit yazılmaktadır, bunları sıralayacak olursak;
Tevhid : Allah’ın varlığından bahseden ve Allahın kudreti ve yüceliğini anlatan kasidelerdir.
Münacaat : Allah’a yalvarmak, dua etmek için kaleme alınmış kasidelerdir.
Naat : Peygamber Efendimizi (s.a.v)  övmek için yazılan kasidelerdir.
Medhiye : İçinde bulunulan dönemin önde gelenlerini övmek için yazılmış olan kasidelerdir.
Hicviye : Dönemin idarecilerini yermek için yazılan kasidelerdir.
Mesnevi; Her beyitinin dizeleri kendi arasında uyaklı,aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılmış olan divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi denilmektedir. Mesnevi yine İran edebiyatının ürünüdür zamanla Ali Şir Nevai, Şeyhi, Fuzulî, Nabî, Şeyh Galip gibi şairlerle edebiyatımıza girmiştir.
Kıt’a; Çoğunlukla iki beyit olarak yazılan gazel türü bir nazım şeklidir. Felsefi ve toplumsal düşünceler ele alınır. Beyitler arasında anlam bütünlüğü vardır.
Rübai; Tek dörtlükten oluşan nazım şeklidir. Kendine özgü ayrı bir ölçüsü vardır. Genellikle felsefe, tasavvufi düşünce anlatılır.
Murabba; Dörder dizelik bir şekilde kaleme alınan nazım biçimidir. En az üç, en fazla 7 dörtlük şeklinde yazılır.
Şarkı; Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şekli olarak da tanınır. Bestelenmek için kaleme alınır. Bu amaçla musikiye daha yakındır.
Terkib-i Bend; 10 ile 20 dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Bu nazım şeklinde genel olarak hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler ele alınır.  Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa Terkib-i Bend şairidir.
Terci-i Bend; Biçim ve uyak yönünden terkib-i bendi andırır. Ama bu türde her bendin sonunda vasıta beyitleri yer almaktadır. Bu beyitler tıpkı nakarata benzerler.
Get updates in your Inbox
Subscribe